DOĞA FAKTORİNG A.Ş. Gizlilik Politikaları ile Kişisel Verilerinin İşlenmesi ve Aktarılmasına İlişkin Aydınlatıcı Bilgi

 

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” 10. maddesi gereğince ve yasal zorunluluk nedeniyle yapılmaktadır.
Doğa Faktoringı A.Ş., müşteri bilgilerinin gizli tutulması ve bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmamasına büyük önem verir. Tüm çalışanlar, görevlerini yerine getirirken elde ettikleri bilgilerin gizliliğini korumayı ve söz konusu bilgileri sadece mevzuat kapsamında ve mesleki görevlerini yerine getirmede kullanmayı taahhüt etmektedirler. Tüm çalışanlar, Finansal kiralama Faktoring ve Finansman şirketler kanunu ve/veya ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş olan  Faktör İşlem sırrı sırrı, müşteri sırrı, kişisel bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşımına ilişkin sınırlama ve düzenlemelere tam olarak uyarlar.
Doğa faktoring A.Ş. Faktoring hizmeti almak için Kurumumuza  bildirdiğiniz veya Kurumumuzca  çeşitli kanallarla temin edilen kişisel verileriniz “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlenmektedir.
Kişisel verileriniz, Kurumumuzun faktoring işlemi ve hizmetlerinin sunulabilmesi, bu konuda aldığınız/alacağınız  hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi, ayrıca bu konuda izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, Faktoring /hizmet teklifi, modelleme, raporlama, skorlama, risk izleme, istihbarat, Kurumumuz ve iştiraklerimizin mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti vb amaçlar ile Faktoring faaliyetleri ile ilişkili olarak işlenmektedir.
Kişisel verileriniz yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, Kredi Kayıt Bürosu, Bankalararası Kart Merkezi, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, Kurumumuz doğrudan ve dolaylı hissedarları ile yurt içi – yurt dışı iştiraklerine, aracılık / acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğü şirketlere, mevzuatın izin verdiği hallerde Kurumumuzca destek hizmeti veya hizmet alınan yurt içi – yurt dışı üçüncü kişilere, bağımsız denetim şirketlerine, Faktoring Kanunu uyarınca bilgi aktarımına izin verilen kuruluşlara, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gibi tüzel kişilere hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir. Belirtilen amaçlarla kişisel verileriniz, Faktoring işlemi, Vergi, MASAK, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı ve Faktoring’i ilgilendiren sair mevzuatlar sebebiyle işlenmektedir.
Kişisel verileriniz Genel Müdürlük veya Şubelerimiz, anlaşmalı bayiler ve aracılık / acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz şirketler, web siteleri üzerinden yapılmış olan başvurular,  sosyal medya, müşteri görüşmeleri, adli kayıtların taranması, piyasa istihbaratı, Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi, SMS kanalları, web sitelerine yapılan dijital başvurular, tüm mobil uygulamalarımız,  SGK kayıtları, çağrı merkezi hizmeti alınan şirketler, PTT, Bankalararası Kart Merkezi vb gibi yöntemler ile Faktoring müşterileri ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği diğer kanallar vasıtasıyla toplanmakta ve ilgili mevzuat gereğince kanuni süreler içerisinde saklanmaktadır.
Kişisel verilerinizin Kurumumuz tarafından işlenmesi ile ilgili olarak; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesi uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerinizin işlenmiş olması halinde buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacı ve buna uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.


Kanun kapsamında başvuru yapabileceğiniz veri sorumlusu:


DOĞA FAKTORİNG A.Ş.Bağdat caddesi no:361/4 06370-OSTİM-ANKARA
 
Mersis No:0-3020-0746-8323571 Tel/Faks:  0312 354 88 60  /0312 385 32 61  info@dogafaktoring.com.tr